ادامه فهرست پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی

1381    رجبعلی گلدوست جویباری    بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب)    قرشی زاده،میرناصر           694

1376    علی حسین نجفی ابرندآبادی   حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز قناد، فاطمه           637

85-86   علی حسین نجفی ابرندآبادی   ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی        phd            قناد، فاطمه           655

1381    جعفرکوشا            اصل برائت و اماره جرمیت  قنبری، حمیرا        907

1373    محمد علی اردبیلی  حمایت کیفری از محیط زیست            قوام،میر عظیم      623

1371    منوچهر خزانی      معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران      قهرمانی، علی       362

1375    رضا نوربها          روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی        قیاسی، جلال الدین  770

1352    سیروس عظیمی     روان شناسی در خدمت حقوق جزا       قیامت، محمد حسین 758

1387    جعفر کوشا           بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان           قریشی، فاطمه السادات            1274

1382    محمد حسین میر محمد صادقی            بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه قرجه لو ،علیرضا   990

1350    جاوید صلاحی       جرائم و مجازاتهای مالیاتی 50 سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد        کاردار، امیر         503

1384    محمد حسین میر محمد صادقی            بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی   کارگری، نوروز    1052

1372    محمد علی اردبیلی  سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان   کاشانی مهر، علی اکبر         832

1378    منوچهر خزانی      فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران        کاظمی رودسری، زهرا        398

1350    علی آزمایش         دفاع مشروع         کاملی، محمد صالح 700

1374    رضا نوربها          حمایت کیفری از آثار مذهبی ،ملی وتاریخی        کامیار ،غلامرضا   632

1378    محمد علی اردبیلی  حقوق جزا در آینه سنت ومدرنیته        کرمی، قاسم          647

1363    منوچهر خزانی      برسی تئوری وعملی ماده 40 قانون آئین           کریمی فر، علی     146

1352    سیروس عظیمی     احکام مربوط بوضع روانی مجرم در قانون اصلاحی مجازات عمومی ایران مصوب      کشاورز، بهمن      35

1377    علی حسین نجفی ابرند آبادی  بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در فرآیندکیفری،درحقوق ایران، انگلستان وولز کشفی، سعید         197

1377    جعفر کوشا           بررسی جرائم مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375)      کشکولی، علی       193

1370    رضا نوربها          تحلیلی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها در حقوق ایران ومطالعه تطبیقی آن با       کلانتری درون کلاه،کیومرث 457

1373    محمد علی اردبیلی  تخریب اموال دولتی            کرد، حمیدرضا      473

1352    جاوید صلاحی       بررسی تحلیلی عمد وخطا وانتقاد به نحوه مجازات جرائم خطئی        کیان زاده، محمد امین          125

1380    رضا نوربها          عفو در حقوق کیفری ایران   کیانی جویباری، سحر          699

1351    سعید حکمت         حمورابی وپاره ای از قوانین وی        کیخسروی مقدم، باقر           607

1384    نسرین مهرا          قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی با رویکرد به حقوق          کشوری باغان،سعید             1123

1387    محمد علی اردبیلی  بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه  PHD         کوشکی ، غلامحسن            1379

1351    محمد باهری         تحقیق در وجوه افتراق مرحله تعقیب در دادسرای نظامی وعمومی ایران         گرامی، محمود      421

1370    محمدعلی اردبیلی   تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری حقوق جزای ایران           گلباز، جعفر          458

1368    ابوالقاسم گرجی      محاربه وافساد فی الارض     گلدوست جویباری،رجبعلی    373

1353    جاوید صلاحی       اقرار در حقوق کیفری         گلستانه، ولی الله علاء الدین   26

84-85   باقر شاملو            بررسی انتشار جریان دادرسی در حقوق تطبیقی ایران وانگلیس        محبی ،علی          1195

1369    منوچهر خزائی      سرقت مستوجب حد در حقوق کیفری ایران        محقق ،عبدالایمان   833

1378    محمدعلی اردبیلی   نظم عمومی در حقوق کیفری محمد زاده،رضا     683

1378    رضا نور بها         جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای         محمد نژاد ،محبوب 534

1372    رضا نور بها         تاثیر اضطرار در مسئولیت کیفری       محمد نزاد،ناصر    464

1372    علی حسین،نجفی ابرندآبادی   علل گرایش به مواد مخدر وتاثیر آن در ارتکاب جرم         محمدنژاد قادیکلایی،پرویز    593

1381    حسین میر محمد صادقی       بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و انگلستان   محمدی ،حسن       693

1380    رضا نوربها          نقش عرف در نظام جزائی ایران         محمدی،علی         689

1383    جعفر کوشا           حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان محصولات صنعتی در ایران            محمدی ،شهرام      996

1381    جعفر کوشا           بررسی تطبیقی موارد سلب آزادی تن متهم در حقوق ایران ،فرانسه وانگلستان   محمدیان،سجاد       994

1382    رضا نور بها         سیاست جنایی ایران در زمینه مجازات زندان باتوجه به تحولات حقوق جزا      محمودی ،زهرا     978

75-76   محمد آشوری        سازمان ملل وجرایم فراملی       (اهدائی دانشگاه آزاد)       محمودی صهبا،نوید            839

1384    باقر شاملو            سیاست جنایی ایران در زمینه اعنال منافی عفت   مرادی گر صدفی،تورج        1061

1386    نسرین مهرا          بررسی تطبیقی اشتباه قضایی در دادرسی کیفری در حقوق ایران وانگلیس        مرغوب مهدیه       1173

1371    محمد آشوری        بررسی نحوه اجرای حدود در محاکم قضایی ایران            مسعودی فر، رضا  920

1380    جعفر کوشا           مبانی مکانیزم نظام کیفری ادیان ابراهیمی          مطهری فر، امیر    747

1362    رضا نوربها          تجاوز کارمندان دولت به حقوق عمومی وخصوصی به مناسبت شغل ووظیفه   مظفری، مرتضی   445

بی تا      ابراهیم پاد            ضرب و جرح عمدی در حقوق جزای ایران       مظفری، مرتضی   661

1378    محمد علی اردبیلی  بررسی فقهی و حقوق توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری            معانی ،جعفر         206

1351    جاوید صلاحی       عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران          معینی، بهاءالدین    583

1357    محمد علی معتمد    مجازات اعدام در محاکم عمومی ایران  مقتدرنژاد، محمد    349

1373    محمد علی اردبیلی  بررسی و تحلیل مقررات جزایی قانون کار مصوب 26 /8 /69        ملک پور، مرتضی 174

1373    محمد علی اردبیلی  خیانت و جاسوسی در حقوق کیفری ایران          ملک زاده، حیدر    374

1375    محمد علی اردبیلی  اصل برائت ومبانی فقهی آن  ملکی، رضا          74

1370    محمد علی اردبیلی  بررسی وتحلیل مجازات در جرائم خطئی           منصور آبادی، عباس           153

85-86   علی صفاری         بررسی تحلیلی واکنش های محدود کننده ی آزادی موحدی ،محبوبه    1216

بی تا      جعفر کوشا           بررسی جرم هتک حرمت منزل در حقوق کیفری ایران      موسوی ،جواد       722

1378    مصطفی محقق داماد            جرم اهانت به مقدسات مذهبی موسوی کسائی، کمال الدین   533

1380    حسین میر محمد صادقی       تطهیر در آمدهای ناشی از جرم           موسوی مقدم، محمد            795

1363    منوچهر خزائی      بزه خیانت در امانت            مومنی، نسرین      145

1376    محمد علی اردبیلی  تحلیل وبررسی قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 3 /8 /67) وشناخت برخی            موبدی، احمد        486

1352    پرویز صانعی       بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین ورویه های قضایی ایران           مهاجرانی، اکبر     114

1354    پرویز صانعی       مسائل کیفری مربوط به مدیران در شرکتهای سهامی         مهاجریان،عباس     343

1372    محمد علی اردبیلی  حقوق زندانیان در ایران       مهدوی، حمید        621

1377    منوچهر خزائی      رکن مادی کلاه برداری در حقوق جزای ایران     مهدی پور، کاظم    774

1351    جاوید صلاحی       شناخت عوامل جرم زا در کودکان و بیلان دادگاه های اطفال ایران     مهران، ناصر        851

1350    سعید حکمت         علل پیدایش جرم و تاثیر مواد مخدر در پیدایش و ازدیاد جرم            مهرزاد، ایرج        586

1352    جاوید صلاحی       تحقیق در باره جرایم جنگ    میرپوریان،سیدمرتضی        427

1372    رضا نور بها         توهین و افترا و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران          میر فردی، قدرت الله           467

1371    محمد آشوری        جرائم اطفال حوزه قضایی قم میهن پی، حسن      516

1384    رجبعلی گلدوست جویباری    جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا     مراد نژادی،یوسف  1089

84-85   جعفر کوشا           اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ورویکرد های نوین               phd       میلانی ، علیرضا   1108

1353    منوچهر خزائی      تاثیر مواد مخدر در بزه کاری و طرق جلوگیری از آن       نادریان، علی اکبر  450

1351    جاوید صلاحی       نقش تربیت و وراثت در بزه کاری کودک          ناصری مقدم، امان الله          262

1351    انصاری  گواهی از نظر پلیس علمی    نبوی، محمد ابراهیم            572

1382    محمد علی اردبیلی  بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان   نجفی، قربانعلی      966

1371    رضا نوربها          جرائم مطبوعاتی    نجفی جوزانی، احمد رضا     517

1353    جاوید صلاحی       اثر اختلالات روانی در بزه کاری        ندیمی، مصطفی     25

1378    علی حسین نجفی ابرند آبادی  پوشش غیر مجاز در نظام کیفری ایران نورزاد، مجتبی      306

1387    رضا نوربها          حقوق کیفری و حوزه عمومی، حوزه خصوصی     PHD  نوبهار، رحیم        1285

1383    علی صفاری         بزهکاری به عادت و پیشگیری از آن   نیازپور، امیرحسین 1020

1383    علی صفاری         کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران    نیکفر، حمید رضا   1022

1354    اسدالله کازرونی     مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزایی سابق و لاحق      واعظی، ابو الفضل 342

{بی تا}    جعفر کوشا           بررسی تطبیقی اهم اهداف مجازاتها در حقوق عرفی و اسلام            هاشمیان، عباس     883

1383    محمد علی اردبیلی  تحولات حقوقی جزای بین الملل در خصوص کشتار جمعی هدایت کلان، یحیی 1010

1387    حسین میر محمد صادقی       صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی            طهماسبی، جواد     1301

84-85   نسرین مهرا          حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان  یکرنگی، محمد      1138

1383    محمد علی اردبیلی  سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی       یزدی نظری نژاد،محمد        1163

1386    پرویز ساورایی      پیمان نامه جهانی کنترل دخانیات و قانونگذاری جاری کشور در زمینه دخانیات مسجدی ، فرهاد     1270

1386    مصطفی محقق داماد            آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله  فرامرزی ، موسی  1271

1386-87           نسرین مهرا          وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان      ابریشمی ، انتصار    1331

1386-87           جعفر کوشا           اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه phd     تدین ، عباس         1347

1387    حسین نجفی ابرند آبادی        بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران واسناد بین المللی  میرزایی ، مریم     1348

1387    حسین میر محمد صادقی       پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی  جعفری ، علی       1349

                                               

                                               

لیست پایان نامه های گروه حقوق خصوصی

1386    عبدالرسول قدک     شرکت  های خارجی در حقوق ایران  phd        آتشی گلستان، مرجان           1239

1380    شهریار بهرامی      ساختار حقوقی شرکتهای فراملی در ایران           آتشی گلستان، مرجان           816

1369    مهدی شهیدی        شرایط وموانع اجرای مفاد اسناد رسمی آذربایجانی، علیرضا            863

بی تاریخ عبدالله شمس         مسئولیت مدنی کارفرما، موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی       آرتیدار، طیبه        366

1381    مصطفی محقق داماد            شرایط نا مشروع مندرج در ضمن عقد  آرمی، انور          901

1359    مهدی شهیدی        تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران            آریافر، مجید         444

1380    عباس قاسمی حامد  تبدیل تعهد            آزاد، حسن           789

1368    مهدی شهیدی        شهادت در دعاوی حقوقی      آقابالی، جواد         862

1377    امیر حسین آبادی    ایفاء ناروا            آقایی، کامران        91

1368    مهدی شهیدی        شرط وجه التزام در حقوق ایران         آقایی، محمد علی    860

1377    گودرز افتخار جهرمی          روابط حقوقی طرحهای اعتبار اسنادی  آقایی فر، حسن      737

1380    شهریار بهرامی      بررسی روابط حقوقی اطراف عقد بیمه آل شیخ، محمد       798

1382    نیکبخت  جنبه های انتقال تکنولوژی    آیت اللهی،مهناز     964

1376    پرویز ساورایی      حمایت حقوقی از قوانین برنامه های کامپیوتری   ابراهیم زاده پاشا، حسن        639

1373    گودرز افتخار جهرمی          بررسی و تحلیل دعوی" شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین" در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده            ابراهیمی،اقبال       686

1385    منصور امینی       حسن نیت در قرار دادها       ابراهیمی ،یحیی     1203

1370    امیرحسین فخاری   بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای       ابراهیمی، امامعلی  154

1373    مهدی شهیدی        تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد      احمدآبادی، محمد رضا         472

1380    امیر حسین آبادی    اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا           احمدبنی  طه، یحیی            748

1382    مهدی شهیدی        جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی       احمدپناهی، علی     970

1369    گودرز افتخار جهرمی          دارا شدن غیر عادلانه          اخلاقی، غلامرضا  709

1372    عبدالله شمس         دستور موقت        ادریسیان، محمد رضا          710

1373    عبدالرسول قدک     شرکتهای تعاونی    ادیب زاده، حسین   872

1378    حسن امامی          ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی     ارجمندی، مهدی    286

1370    مهدی شهیدی        صلح دعوی          ازگل، محمد          648

1374    مصطفی محقق داماد            حق حبس در بیع    اسپرهم، کاظم        629

1360    مهدی شهیدی        قوه قاهره در حقوق ایران      اسداللهی سیدانی، محمد اسد   544

1381    عبدالرسول قدک     بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری     اسدی، عبدالرضا    992

1384    غلامعلی سیفی       ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی   اسفندانی، غلامرضا            1070

86-87   مصطفی محقق داماد            ماهیت حقوقی قبول اعظمی چهاربرج،حسین       1252

1373    محمود کاشانی       بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن      افشار، زهره         173

1381    میر قاسم جعفرزاده  مبانی موجهه مالکیت معنوی افشاری قزوینی، مرتضی      938

1378    محسن محبی         ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده     اکوان، ابراهیم       780

1371    محمود کاشانی       رژیم  مالی ازدواج در حقوق انگلیس    البرزی ورکی، مسعود         768

1386    عبدالله شمس         اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران وکا من لا)phd السان ، مصطفی    1242

1387    منصور امینی       حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه phd سعیدی،محمد علی  1306

1371    مهدی شهیدی        بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها           الموتیان، ابوالفضل 157

1375    مهدی شهیدی        اصل حاکمیت اراده در قرارداها          امیری اول، محمد   77

1371    مهدی شهیدی        مسئولیت مدنی صغار          امینی، ابراهیم       358

1374    عبدالله شمس         سوگندو تاثیر آن در اثبات ورد دعاوی فقه وقوانین موضه   امینی، غلامرضا    838

1370    محمود کاشانی       تهاتر قهری          امینی جزیی، منصور          460

1376    مهدی شهیدی        اضطرار در معاملات          انتظاری، علیرضا  79

1384    امیر حسین آبادی    حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه  انصاری، علی       1039

1381    مصطفی محقق داماد            ضرورتها و پیامدهای الخاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف "برن"    انور عارف، اسعد   909

1368    مهدی شهیدی        تطبیق مقررات مربوط  به ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت        اورک بختیاری، حسنعلی      451

1378    محمود کاشانی       مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری     ایزانلو، محمد        290

1359    بهشید ارفع نیا       تابعیت و اشتغال بیگانگان     ایزدی، بیژن         442

1374    گودرز افتخار جهرمی          خرید و فروش عضو بدن انسان          ایمانیان، فریبرز     658

1385    محمد علی بهمئی    اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور          اسمعیل پور فداکار،شاهین     1135

1384    عباس قاسمی حامد  نقش تعیین مدت در قرار دادها            اصفهانیان ، مرجان             1146

1385    محمود کاشانی       قرار داد انتقال مالکیت زمانی                (  Time share)            اصانلو ، احمد       1143

1386    امیر حسین فخاری  شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس       سعیدی ، سیده عاطفه           1262

1386    حمید رضا نیکبخت حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی بختیاری فر ، محمد هادی      1263

1386    میر قاسم جعفرزاده  رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران  PHD         نوروزی شمس ، مشیت ال         1264

1362    مهدی شهیدی        بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی بابایی، احمد          143

1384    عباس قاسمی حامد  تعدیل قراردادها در حقوق ایران          باقر زاده، حمید      1051

1372    گودرز افتخار جهرمی          قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین         باید، سبحان          565

1381    امیر حسین فخاری  توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان          بختیاری، قربان     895

1380    شهریار بهرامی      مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی  بختیاری، منوچهر  688

1350    حسن امامی          محجورین و احکام مربوط به آنها        بخشایش، عبدالرحیم            327

1374    مصطفی محقق داماد            حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی         بدری، جعفر         628

1374    عبدالله شمس         بررسی تطبیقی دعوای متقابل            بدریان، فخرالدین    176

1377    مصطفی محقق داماد            زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی       بذری، بیژن          792

1369    گودرز افتخار جهرمی          روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران براتی نیا، محمود   764

1372    عبدالله شمس         اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی          برادران زره شوران،دلاور        53

1371    مهدی شهیدی        خیار تاخیر ثمن      برخورداری، عزت الله         657

1363    مهدی شهیدی        خیار عیب و احکام آن          بلادی،سید عباس    654

1379    امیرحسین فخاری   نظام حقوقی اوراق مشارکت  بلوری الکران، محبوب        720

1369    گودرز افتخار جهرمی          موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه  بندرچی، محمد رضا            355

1375    پرویز ساورایی      آثار قبض در بیع    بیک زاده آروق، صفر         71

1351    حسن امامی          مسئولیت تضامنی   بیگلر زاده، امیرناصر          323

1369-70           اخلاقی، بهروز      بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا            پاشازاده، حسن       171

1371    امیر حسین فخاری  دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتی         پاسبان ،محمد رضا 707

1374    مهدی شهیدی        ایفای تعهد پولی     پا شایی ، یوسف    82

1386    عباس قاسمی حامد  موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی phd   جلد1و2          پاویز ، یحیی        1247

1379    امیر حسین آبادی    حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه         پروین ، رسول      716

1372    عبدالرسول قدک     نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران         پورسید ،بهزاد       250

1384    امیر حسین فخاری  اوراق تجاری در تامین خواسته           پهلوزاده، عباس     1165

1386-87           عبدالله شمس         ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا عمروانی،رحمان    1291

1375    محمود کاشانی       اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا  ترک ، مهری        75

1381    عبداله شمس         دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی   توانگر ، سیامک    917

1384    منصور امینی       اداره فضولی اموال غیر       توسلی کفرانی ،سکینه         1053

1375    محمود کاشانی       تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی   تیموری ، مهدی     480

1384    عبدالله شمس         اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی احمدی راد،حمید    1113

1378    گودرز افتخار جهرمی          موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران        جاویدتاش، احمد       287

1370    مصطفی محقق داماد            فسخ عقد  جعفرزاده،میر قاسم  942

1381    عبدالرسول قدک     حقوق بورس اوراق بهادار در ایران     جعفری، محمدرضا 934

1361    مهدی شهیدی        امارات قانونی       جلیل وند، خسرو    44

1376    محمود کاشانی       نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) و بررسی ...         جمشیدوند، وهاب   258

1380    غلامعلی سیفی زیناب          شرط فعل حقوقی    جهان بخش هرندی،مهدی      696

1385    امیر حسین آبادی    بررسی جایگاه تشریفات در عقود         موسوی،سید جعفر  1112

1351    حسن امامی          قیمومت   چوبک، میمنت      542

1384    عبدالله شمس         آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی     جعفری،زهرا        1096

1380    شهریار بهرامی      روشهای پرداخت در تجارت بین الملل  حاتمی، نوروزعلی 794

1372    محمود کاشانی       بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع        حاجی سید رضی،سیدتقی      162

1372    گودرز افتخار جهرمی          واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)  حاجی عزیزی، بیژن           241

1368    مهدی شهیدی        تطبیق مفاد ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی   حائری، مسعود      455

1382    مهدی شهیدی        شرط فعل حقوقی    حبیبا، هادی          954

1386    محقق داماد، جعفر زاده         تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی   phd       حبیبی  ،محمود      1243

1381    امیر حسین آبادی    آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی        حریری مقدم، حمیدرضا       899

1373    مهدی شهیدی        راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق....        حسن پورمافی، علی            769

1384    گودرز افتخار جهرمی          بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانphd        حسن زاده ،حیدر            1116

1378    مهدی شهیدی        مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376           حسن زاده، حیدر    292

1374    مهدی شهیدی        موضوع ایفاء تعهد غیرپولی  حسن زاده یخفروزان،علیرضا 312

1384    عبدالله شمس         گزارش اصلاحی و ماهیت آن دنکوب،ابوالفضل   1062

1374    عبدالله شمس         حریم در حقوق ایران و فرانسه           حسین پور احمدی، محمد      630

1379    امیرحسین فخاری   نقش نمایندگی در اسناد تجاری            حسینی ، محسن     719

1358    مهدی شهیدی        احکام شروط مندرج در عقد   حسینی مدرسی،حسین          37

1376    امیرحسین فخاری   حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس   حسینی مقدم، حسن  640

1373    محمود کاشانی       حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا      حضر تقلی زاده، نمین          634

1383    پرویز ساورایی      موافقتنامه داوری تجاری بین المللی      حیدری، حسین      1050

1377    عبدالرسول قدک     پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان           حکیمی، محمد هادی            307

1375    عبدالرسول قدک     محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان        حیدرپور، البرز     320

1373    گودرز افتخار جهرمی          شرایط تحقق غصب            حیدری بازاردهی، علی        871

1369    مهدی شهیدی        عدم النفع روشهای پرداخت در تجارت بین المللی                 (  Lossofprofit)          حسینی،هادی        590

1385    عباس قاسمی حامد  مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری         حسنی سنگانی، وحید           1147

1382    غلامعلی سیفی زیناب          تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری  خسروانی فراهانی، خشایار    988

1385    منصور امینی       تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان    خروشی، عبدالعظیم            1161

1385    عباس قاسمی حامد  حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی 82/10/17  با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا      PHD            خندانی، پدرام        1148

1368    گودرز افتخار جهرمی          تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی            خمامی زاده، فرهاد  453

1374    مهدی شهیدی        فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی     خالقیان، جواد        538

1384    عبدالله شمس         اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی                                           PHD                                     خالقیان، جواد            1082

1351    حسن امامی          رهن       خبیر، حسین         751

1380    مصطفی محقق داماد            ارث حق  خبیر، حسین         998

1373    گودرز افتخار جهرمی          تعهد ایمنی در قراردادها       خدمتگزار، محسن  474

1352    جغفر نیاکی          وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال  خلعتبری تنکابنی،هادی        232

1381    عبدالله شمس         اماره قضایی         دریانشین، اصغر    906

1384    میر قاسم جعفرزاده  حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)         دارایی ،محمد هادی            1080

1384    میر قاسم جعفرزاده  اثر قبض در تملیک داودی، مجید         84

1376    حسین مهر پور      بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران          درخشان نیا، روح انگیز            739

1384    عبدالله شمس         دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران       دهقانی، محمود      1068

1384    عبدالله شمس         علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن          دهقانی فیروز آبادی،حسین    1018

1383    عبدالله شمس         تفسیر قوانین مدنی  دیلمی، احمد          489

1376    امیر حسین آبادی    اعراض از ملک در حقوق ایران         دیناری، مرتضی    965

1369    محمود کاشانی       مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی            دلیر،کتایون          354

1359    مهدی شهیدی        اهلیت در عقود( قراردادها)    ذاکری، حجت الله   39

1373    مهدی شهیدی        تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس         رادان جبلی، علی   471

1350    منوچهر فرهنگ     مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران    رازقی، مهرانگیز   333

1374    محمود کاشانی       اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران   رحمانی، عطاء الله  72

1377    عبدالله شمس         اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر         رحمانی، محسن     910

1379    عبدالله شمس         نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا رحمانی راد، علیرضا          741

1387    حسین مهر پور      راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق        رحیمی ، لیلا        1376

1377    مهدی شهیدی        تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران      رحیمی خجسته، حسین         493

1371    مهدی شهیدی        حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی        رحیمی مقدم، عظیم 616

1385    محمد جواد صفار   مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت رشیدی ،آرش        1144

1386    حمیدرضا نیکبخت  بررسی عهد نامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی         رضائی ،علی        1248

83-84   محمدعلی بهمئی     بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه          رضانژاد ،ابوالقاسم 1167

1373    مصطفی محقق داماد            شرایط موقوف علیه            رضوانفر ایلامی،علی اکیبر   874

1370    محمود کاشانی       اجبار به انجام عین تعهد       رضوی، مجید       45

1377    امیر حسین فخاری  ظهرنویسی اسناد تجاری       رنجبران، گیتی      673

1377    امیر حسین آبادی    خسارت تاخیرتادیه وجه نقد   رنجبر صحرایی،مسعودرضا  659

1386-87           امیر حسین آبادی    قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد    PHD   رنجبر صحرایی،مسعودرضا  1284

            منصورامینی        مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو         رمضانی غریبدوستی، صفر  1277

1383    میرقاسم جعفر زاده  تشکیل قراردادهای الکترونیکی          رهبر ، نوید          557

1378    عبدالرسول ،قدک   بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس          رهنمای قنبر آبادی،محمود     195

1386    امیر حسین آبادی    مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران      رئیس وند،علی      1288

1373    سید مصطفی محقق داماد      داوری در حقوق ایران         دهقانی پوده،حمید رضا        712

1371    مصطفی محقق داماد            غیر قابل اجرا شدن مورد تعهد            ریاحی ،نصرت الله 592

1385    عبدالرسول ،قدک   حقوق راز های تجارتی        رهبری ،ابراهیم     1197

1384    هادی وحید           مالکیت به نحو اشاعه          آقایاری، محمد       1038

1377    مهراب داراب پور  عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین         زاهدیان، مجتبی     597

1377    عبدالله شمس         وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی زبیداوی، محمد      229

1371    مصطفی محقق داماد            ارش عیب مبیع      زراعت پیشه، محمود          49

1348    حسن امامی          حجر در قانون مدنی ایران     زرگری، اسماعیل   604

1386    عباس قاسمی حامد  طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت                      1295

1384    غلامعلی سیفی زیناب          قرارداد پیش فروش ساختمان  زرنگار، فرناز       1086

1384    امیر حسین آبادی    منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان     phd        ساردوئی نسب،محمد           1101

1377    گودرز افتخار جهرمی          شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس        ساردوئی نسب،محمد           878

1376    مهدی شهیدی        حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن    ساعدی،سید امید     642

1367    گودرز افتخار جهرمی          بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)         ساورایی،پرویز     149

1367    نجاتعلی الماسی      تابعیت غالب و موثر           سروی مقدم، مصطفی          452

1383    محمدجواد صفار    موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس   سعادت خواه، حسین            1012

85-86   عبدالله شمس         خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده 515قانون آئین دادرسی          سعادتی ،لیلا         1175

1362    مهدی شهیدی        حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه سعیدی فر، عباس   613

1373    امیر حسین فخاری  انتقال طلب و آثار آن           سلاجقه  ،منصور   63

1383    عباس قاسمی حامد  تاثیر عرف در تفسیر قراردادها           سلطان احمدی، جلال           1017

1362    مهدی شهیدی        تعهد بر ترک فعل   سلطان زاده، رشید  476

1373    حسین مهر پور      بررسی مشروط ضمن عقد نکاح         سلطانی نژاد، هدایت الله        172

1379    مهدی شهیدی        چگونگی اعلام اراده درعقود سلیمانی گورتانی،رسول       554

1380    شهریار بهرامی      تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل          سلیمی، احمد         887

1369    مهدی شهیدی        لقطه       سوادکوهی فر،سام  579

1381    عبدالله شمس         وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت        سیدزاده هره دشت،عسگر      900

1369    مهدی شهیدی        احکام مشترک خیارات         سیدطباطبایی،شمس الدین محمد           42

1386    غلامعلی سیفی زیناب          تعهدات مستاجر در اجاره املاک          سید هاشمی ،نعمت الله          1250

1358    بهشید ارفع نیا       حقوق ممتازه در حقوق ایران سیدی، سید جلال    612

1370    گودرز افتخار جهرمی          ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی           سیدی، محمد         356

1382    جعفر کوشا           مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه   شاملو احمدی، محمد حسین    989

85-86   محمد جواد صفار   اماره قضایی         شجاعی،عبدالرضا  570

1377    مهراب داراب پور  مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران       شاد ،محمد            394

1381    عبدالله شمس         مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی            شاه حسینی، رضا   932

1377    عبدالله شمس         کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی      شاه حیدری پور، محمدعلی    575

1379    امیر حسین فخاری  اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری          شاهین، غلامعلی    54

بی تاریخ مهدی شهیدی        تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب شریف، علی         446

1384    نیکبخت  نظم عمومی در مرحله اجرای آراء داوری تجاری بین المللی            شریف زاده لاری،محمد شریف           1076

1373    مصطفی محقق داماد            مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا      شریفی، قاسم         377

1379    عبدالله شمس         شرایط  و موارد صدور قرار تامین خواسته        شریفی، مهدی       882

1380    ربیعا اسکینی        سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس     شریفی آل هاشم،الهام الدین     139

1372    مهدی شهیدی        قصد انشاء در معاملات        شریفی آل هاشم،سید الهام الدین           550

1368    عبدالرسول قدک     تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس شریفی بناب، میر حسین       904

1373    امیر حسین فخاری  بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن          شریفی مقدم، فریدون           150

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:13  توسط یاسر ضیایی  |